domingo, 25 de junio de 2017

MOCIÓN DE SUESTE AO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE MOAÑA.


Ante os gravísimos feitos acontecidos na noite do 9 ao 10 de xuño de 2017, na que se perpetrou un atentado contra o conxunto que compoñen os estaleiros de ribeira Carlagho e Casqueiro( en proceso de declaración de BIC pola Xunta de Galicia) e téndose establecido un ámbito de protección sobre as mesmas e a súa contorna, feitos que concluíron cun incendio intencionado que rematou coa destrución da Carpintería de Casqueiro e provocou danos na de Carlagho, a Asociación Sueste considera necesario traer ao Pleno do Concello de Moaña este tema, que debe tratarse dende o ámbito político e institucional en base a seguinte exposición de motivos:

PRIMEIRO.- Este atentado require unha resposta institucional unánime, clara, directa e sen paliativos.

Esta acción violenta que se produce no contexto dunha discrepancia política a respecto de como resolver unha zona moi complexa, a Seara, con moi distintos actores, tanto públicos como privados, así como distintas administracións públicas.

O atentado supón a rotura do xogo e as regras democráticas, cunha falla de respecto evidente as decisións democráticas que as institucións teñen adoptado.

Así tamén, debe considerarse como agravante o feito de que o conxunto contra o que se produce este ataque está en proceso de declaración de BIC, cunha protección establecida, tanto para as edificacións, como para o seu contido. Máis tamén debe considerarse como agravante o feito de que se cometa o ataque o mesmo do día da publicación do DOG da resolución da Xunta de catalogar a Técnicas e Coñecementos da Carpintería de Ribeira como Patrimonio Inmaterial Galego.

Polo tanto, debe valorarse e denunciarse a intencionalidade clara do mesmo. Non somentes era a destrución do conxunto protexido, senón ademais evitar a súa catalogación por parte de Patrimonio como BIC.

Cabe así mesmo resaltar que o Pleno do Concello de Moaña tense manifestado con maioría cualificada en varias ocasións expresando unha decidida vontade pola conservación e rehabilitación deste conxunto.

Resulta, finalmente, unha agresión sen precedentes aos elementos identitarios que deron lugar o inicio do expediente de declaración de BIC, pero é tamén, sen dúbida, un atentado contra os sinais de identidade e a memoria colectiva do pobo de Moaña

SEGUNDO.- Debe existir un compromiso unívoco, por parte de todos os actores políticos e sociais, de establecemento dun novo clima, dentro do marco de actuación política, que permita a convivencia pacífica e o debate de ideas, baixo as normas do xogo democrático. A controversia e o debate político deben estar a salvo do emprego irresponsábel e inconsciente de medios que conducen a este tipo accións violentas. Os insultos, a manipulación, as ameazas, as agresións e descualificacións verbais deben desterrarse definitivamente do escenario social e institucional de Moaña.

TERCEIRO.- Este atentado constitúe un acto delictivo, cunha intencionalidade política e como tal debe calificarse dende o Pleno da Corporación Municipal, que deberá exixir unha acción policial e xudicial que identifique aos executores materiais e permitan que se lles poida pedir contas xudicialmente.

CUARTO.- Resulta urxente que se aseguren e acometan traballos de protección na zona, para evitar que os restos, estruturas e o conxunto protexido sofran máis danos ou se deterioren máis, se cabe.

Debería realizarse, dende a administración pública, un plan de continxencia para actuar nos estaleiros, tendo claro que este atentado se comete dentro dun escenario político e plenamente vinculado a este. Debe ser, en consecuencia, a Administración quen asuma e se responsabilice de ter a iniciativa e quen desenvolva un plan de actuación para protexer o conxunto e acometer os labores que eviten calquera risco para persoas ou bens, realizar os labores de desentullo e limpeza da parcela, que procure a recuperación de calquera elemento que sexa susceptíbel de conservación e que teña valor dende o punto de vista etnográfico.

QUINTO.- O atentado e a destrución do estaleiro de Casqueiro non vai interromper o proceso de declaración de BIC, polo que o ámbito de protección vai a manterse.

A declaración de BIC debe considerarse como un legado de responsabilidade para o Concello de Moaña, que deberá poñer en valor e manterse, polo que é imprescindíbel un acordo político entre todas as administracións con responsabilidades no ámbito de protección do conxunto para que se poida acometer con urxencia un proxecto reconstrutivo, coa rehabilitación do Estaleiro e cun tratamento coherente e homoxéneo a  todo o conxunto, que conclúa coa musealización.

Por todo isto, a Asociación Sueste solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Moaña a adopción dos seguintes acordos:

1.    Unha condena contundente, clara e sen paliativos, dos feitos perpetrados contra o conxunto en proceso de declaración como BIC, estaleiros de Casqueiro e Carlagho, que levou a destrución da Carpintería de Casqueiro, cualificando o mesmo como “atentado contra o patrimonio”.
2.    Reclamar tanto das autoridades policiais e xudiciais unha implicación absoluta no esclarecemento dos feitos e na localización e posta a disposición xudicial dos autores materiais deste atentado. Así tamén que o Concello remita a Fiscalía e todas as administracións implicadas toda a información relativa ao proceso no que se ten solicitada a declaración de BIC deste conxunto e as obras relativas ao chamado “Paseo da Seara”, na medida en que poida aportar información de valor. Así tamén que o Concello de Moaña se persoe como acusación particular, no caso de que as dilixencias policiais permitisen a posta a disposición xudicial do autores.
3.    Que o Concello de Moaña, emprenda as xestións necesarias para que as Administracións con competencia neste ámbito, ou en caso de inhibición destas e con carácter subsidiario acometa e asuma os labores para:
3.1. Evitar novos danos ao conxunto protexido.
3.2. Recuperar e manter a seguridade do conxunto, e repoñer a seguridade para persoas e para os bens na inmediación do conxunto protexido e permita, a maior brevidade posíbel, a circulación pola rúa Concepción Arenal.
3.3.  A realización de obras que impidan un maior deterioro ou unha maior destrución do conxunto.
3.4. Que se inicie os traballo de limpeza e desentullo na Carpintería de Casqueiro, procurando na medida do posible a recuperación, catalogación e inventario de restos que poidan ser susceptíbeis, ou posúan valor dende o punto de vista etnográfico. Así tamén que se traten as zonas afectas na carpintería de Carlagho.
4.    Reclamar de Costas do Estado a reversión ao Concello de Moaña dos terreos onde está situado o conxunto dos estaleiros de ribeira Carlagho e Casqueiro, así como todo conxunto obxecto de protección por parte de Patrimonio.
5.    Acometer as xestións necesarias, diante de quen competa, para a realización dun proxecto que permita a reconstrución e rehabilitación do estaleiro de Casqueiro e o tratamento de todo o conxunto de declaración como BIC, que conclúa coa posta en valor do mesmo e a musealización dos estaleiros de ribeira de Moaña.
En Moaña a 23 de xuño de 2017.


Directiva da Asociación Sueste

No hay comentarios:

Publicar un comentario